anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 486
  • Trong tuần: 5 594
  • Tất cả: 218536
Đảng uỷ xã Xuân Trung triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 599

    Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/HU ngày 30/3/2022 của BTV huyện uỷ Xuân Trường về Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 15/4/2022 tại phòng họp tầng 2 UBND xã Xuân Trung. Ban thường vụ Đảng ủy xã Xuân Trung tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tới các chi bộ về các văn bản, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại Hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Hội nghị được nghe đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã triển khai kế hoạch tổ chức Đại Hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã.

      I. Mục đích, yêu cầu:

     Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

     Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

      Báo cáo chính trị của đại hội phải toàn diện, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và của cấp trên; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của cơ sở, của địa phương và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả

     Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy những đảng viên trẻ, có năng lực, uy tín trong chi bộ.

     Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. Đại hội chi bộ thực hiện theo 02 nội dung sau:

 Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy (Bí thư, phó bí thư nơi không có chi ủy) trong nhiệm kỳ.

Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tài liệu phục vụ đại hội chi bộ: Chương trình Đại hội; Nội quy, quy chế Đại hội; Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội; Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự; Đề án nhân sự; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của chi ủy; dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; các Biên bản bầu cử.

       III. Về công tác chuẩn bị nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, khả năng đoàn kết, quy tụ, có sức khỏe, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân tín nhiệm.

          Độ tuổi tham gia chi ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025

- Đối với các chi bộ Giáo dục, chi bộ CA xã: Độ tuổi của người lần đầu tham gia chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nói chung phải đủ tuổi để công tác được 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ (30 tháng). Những đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất từ ½ nhiệm kỳ (15 tháng) trở lên tính đến thời điểm đại hội chi bộ.

- Đối với chi bộ cơ sở xóm: Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của từng chi bộ, chi ủy chi bộ báo cáo Đảng ủy để vận dụng cho phù hợp.

        IV. Cơ cấu, số lượng chi ủy viên

- Về cơ cấu: Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, chi ủy cần có số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

+ Đối với chi bộ giáo dục, chi bộ CA xã: phải có cơ cấu là lãnh đạo đơn vị, có cán bộ trẻ để đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

+ Đối với chi bộ cơ sở xóm: Căn cứ vào tình hình cụ thể, chi ủy chi bộ xem xét dự kiến cơ cấu theo hướng chi ủy là những đảng viên giữ chức vụ: xóm trưởng, trưởng ban công tác MTDC, chi hội….những đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ.

V. Quy trình nhân sự cấp ủy:

Bước 1: Chi ủy, bí thư, phó bí thư (nơi không có chi ủy) họp, dự kiến nhân sự tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ trên cơ sở kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm và năng lực thực tế.

Bước 2:  Căn cứ vào dự kiến nhân sự ở bước 1, Chi ủy tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Ở các cơ sở gồm các thành phần: xóm trưởng, đại diện Ban công tác Mặt trận dân cư, CA viên và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội về dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Bước 3:  Tổ chức hội nghị chi bộ, nghe chi ủy báo cáo dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; ý kiến của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, của xóm trưởng, đại diện Ban công tác Mặt trận dân cư và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội về nhân sự chi ủy. (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số Đảng viên triệu tập có mặt).

Chi bộ xem xét, phân tích cụ thể từng trường hợp, sau đó tiến hành biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. (trường hợp cần thiết chi bộ giới thiệu bằng hình thức bỏ phiếu kín); chỉ những người được trên 50% đảng viên chi bộ được triệu tập giới thiệu được đưa vào danh sách nhân sự giới thiệu với đại hội, lấy theo độ dốc từ người có số phiếu giới thiệu cao nhất xuống đến khi đủ số lượng. (Tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số chi ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách có 2 người trở lên cùng số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do bí thư chi bộ giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

Bước 4: Chi ủy tổng hợp kết quả giới thiệu của chi bộ báo cáo Đảng ủy, chuẩn bị danh sách nhân sự chi ủy để trình đại hội.

     VI.Trang trí trong Đại hội

 - Trên cùng là khẩu hiệu

“ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”

- Bên trái phông: cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bên phải phông: nh Mác-Lênin.

- Phía dưới giữa cờ Đảng, cờ Tổ quốc là tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía dưới là lọ hoa.

- Các khẩu hiệu hành động của chi bộ.

- Tiêu đề đại hội (dưới ảnh Mác - Lênin)

CHI BỘ………..

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Xuân Trung, ngày…..tháng…… năm ……

Các bước tiến hành đại hội

+ Chào cờ ( hát Quốc ca, Quốc tế ca).

+ Bầu chủ tịch (đoàn chủ tịch) đại hội, thư ký (đoàn thư ký) đại hội (nếu đã bầu ở phiên trù bị thì mời lên làm việc).

+ Diễn văn khai mạc, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

+ Thông qua chương trình, quy chế làm việc (nếu không tổ chức phiên trù bị).

+ Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

+ Trình bày báo cáo chính trị, Báo cáo tài chính của chi bộ

+ Trình bày Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

+ Thảo luận của đảng viên về báo cáo chính trị và các văn kiện của cấp trên.

+ Phát biểu của đại diện BTV Đảng ủy.

+ Thực hiện việc bầu cử ( bầu ban kiểm phiếu và thực hiện việc bầu: chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ).

+ Thông qua nghị quyết đại hội.

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế  ca).

Thời gian tổ chức đại hội

- Đảng ủy dự kiến chọn chi bộ 4 để chỉ đạo đại hội điểm từ ngày 25/4-30/4/2022.

- Các chi bộ còn lại tiến hành đại hội tập trung từ ngày 01/5 - 20/5/2022.

- Thời gian tổ chức đại hội chi bộ không quá 01 ngày.

 Kinh phí hỗ trợ chi bộ đại hội Căn cứ nguồn ngân sách địa phương và kinh phí phục vụ đại hội từ ngân sách cấp trên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo phục vụ đại hội chi bộ.  

        Căn cứ vào Hướng dẫn các chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng uỷ xã triển khai các nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ  2022-2025
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang